Basis-opleiding

Informatie &
Documentatie

Systeem Dynamiek in Organisaties 2020

Let op, deze cursus/workshop is vol!

Inleiding

Organisatieopstellingen zijn een bekende en effectieve vorm van systemisch werk, zoals dat door Bert Hellinger is ontwikkeld.

In deze opleiding maak je je het systemisch gedachtegoed op zo'n intensieve manier eigen, dat je na afloop zowel organisatie opstellingen kunt begeleiden als eenvoudige systemische interventies kunt uitvoeren of eenvoudige systemische coachingsgesprekken kunt voeren. De opleiding verrijkt je professionele mogelijkheden enorm. Voor de klant biedt deze systemische benadering nieuwe perspectieven en oplossingsruimte.

De opleiding Systeem Dynamiek in Organisaties kost €4750,- (vrij van BTW). 

 

Dit kun je na het afronden van de opleiding
In deze opleiding leer je zelfstandig organisatieopstellingen te begeleiden en de systemische benadering in je werk en beroep te integreren.

Na deze opleiding:

 • Kun je systemisch waarnemen wat zich in de kern van organisaties afspeelt;
 • Herken je patronen en dynamieken, zowel in een opstelling als direct in de organisatie zelf.
 • Leer je essentiële vragen stellen waardoor je client inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie, waarmee zich een nieuw perspectief opent;
 • Leer je de systemische principes en methodes toepassen om verantwoord een organisatieopstelling te begeleiden;
 • Pas je systemische principes toe bij organisatie-ontwikkeling.

Voor wie?
De opleiding richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in organisaties: managers, interne en externe adviseurs, trainers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en anderen die de ontwikkeling in organisaties en werksituaties ter harte gaan.

Programma
15 dagen bestaande uit zeven blokken, uitgesmeerd over ongeveer negen maanden. Ieder blok heeft een focus; er wordt gewerkt met inleidingen, oefenen in kleinere groepen en demonstraties. Intervisiegroepen van vijf tot acht deelnemers komen minimaal een maal tussen opeenvolgende blokken voor een of twee dagdelen bijeen.

Al vanaf de eerste dag worden deelnemers uitgenodigd om in de rol van begeleider te stappen en in kleine stappen opstellingen te begeleiden. Wij stimuleren het ontdekken en ontwikkelen van een eigen stijl, omdat wij er in geloven dat het je sterker maakt als opsteller.

 

Blok 1: Basisprincipes van systemisch werk, systemisch waarnemen
In dit blok staat het systemisch waarnemen centraal. Systemisch waarnemen is het vertrekpunt voor het werken met opstellingen. We werken immers met informatie die als een hologram, deelsonbewust, is opgeslagen in de leden van een systeem. We moeten dus iets doen om toegang te krijgen tot die informatie. We oefenen in dit blok vele vormen van systemisch waarnemen. Er worden enkele opstellingen gedemonstreerd, en meteen daarna zijn deelnemers uitgenodigd om de rol van begeleider op zich te nemen en in gedeelten opstellingen te begeleiden. Oefeningen in kleine groepen en vorming van intervisiegroepen. Deelnemers brengen eigen vraagstukken in.

Inhoud:

 • Verloop van een organisatieopstelling.
 • Diagnose: signalen voor systemische component in organisatievraagstukken.
 • Verschillen tussen organisatiesystemen en familie systemen.
 • Deeloefeningen: innerlijk proces bij begeleiden van een opstelling. Het lege midden.
 • Systemisch waarnemen en systeemenergie.
 • Basisvaardigheden: welke elementen stellen we op bij een organisatieopstelling.

Blok 2: Het herkennen van dynamieken; de onderliggende principes van het systemisch fenomenologisch werk
Opstellingen zijn een methode, de onderliggende filosofie is de 'systemisch fenomenologische benadering'. In dit blok is de aandacht gericht op beide aspecten: ten eerste het leren herkennen van dynamieken in de werkelijke organisatie, in de opstellingen en mogelijke interventies. Dynamieken zijn patronen die, meestal onbewust ontstaan, naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis in een systeem. Systemisch gezien zijn deze patronen dus een oplossing voor een onderliggend probleem. Het leren herkennen van deze patronen, voorheen ook wel verstrikkingen genoemd, vormt een kern van deze opleiding. Een diep begrip van hoe en waarom deze patronen ontstaan krijgen we door de twee mechanismes in sociale systemen, die Bert Hellinger ontdekte: het zogenoemde persoonlijke geweten en het collectieve, systeem geweten. Naast korte inleidingen zal er veel worden geoefend in kleinere groepen, begeleid door de opleiders.

Inhoud:

 • De werking van het persoonlijke en collectieve geweten in organisaties.
 • Verschillende dynamieken in organisaties herkennen: triangulering, parentificering, identificering en het dragen voor een ander.
 • Vier ordeningsprincipes in organisatiesystemen.
 • Vaardigheden in het begeleiden: het verplaatsen van representanten en 'zinnen en uitspraken' tijdens het opstellingproces.

Blok 3: Gestalt van de opstelling
In dit blok kijken we naar de opstelling in zijn geheel. Wat vertelt de gestalt, het beeld van de uitgangsopstelling. Wat is 'de waarheid' die hier aan het licht wil komen? Deze vaardigheid oefenen we aan gestalts van zowel organisatiesystemen en, als cases zich aandienen, aan maatschappelijke vraagstukken.

 • Route door een opstelling.
 • Vervolg: herkennen van dynamieken: contextoverlap; polariteiten/ dader-slachtoffer dynamiek.
 • Het 'lezen' van de gestalt van een opstelling.
 • Inleidend interview: een verdichte vraag leidt tot een grotere oplossingsimpuls.
 • Wat is een 'oplossing'?
 • Contra-indicaties en ethiek: wanneer doen we géén opstelling?
 • Introductie consultatieopstellingen. Positie van de adviseur of trainer ten opzichte van de organisatie en mogelijke verstrikkingen.

Blok 4: Toepassingsmogelijkheden en ontwikkeling eigen stijl
In dit blok komen een aantal toepassingsgebieden van systemisch werk in organisaties aan de orde. Daarnaast wordt een model van drie pijlers onder systemisch werk toegelicht. Dit model stelt deelnemers in staat om een eigen stijl te herkennen, te erkennen en verder te ontwikkelen.

 • Drie pijlers onder systemisch werk: het werkelijke systeem, systeemenergie en de principes van ordening, balans in geven en nemen en erbij horen.
 • Onderscheid tussen de domeinen: systeemdenken 'systemisch werk a la Hellinger' opstellingenwerk.
 • Systemisch werk met teams en afdelingen.
 • Structuuropstellingen.
 • Keuzevraagstukken.
 • Toepassing bij diagnose: wat speelt in deze organisatie.
 • Toepassing bij ontwerp: de uitwerking van verschillende organisatiealternatieven testen met behulp van opstellingen.
 • Toepassing bij veranderingsprocessen in organisatie.
 • Merkopstellingen. Product- en marktopstellingen.
 • Toepassing bij vervullen van vacatures, bij productkeuzes, bij het richten van organisatiedoelstellingen etc.
 • Tafel opstellingen (opstellingen met voorwerpen).
 • Ontwikkeling en organisatie van het systemisch veld in Europa en Nederland.

Tussen blok 4 en 5: Tussentijdse reflectie
Deelnemers worden uitgenodigd om een brief te sturen waarin ze reflecteren op de vraag waar ze nu staan ten opzichte van systemisch werk en organisatie opstellingen, in welke richting ze zich mogelijk willen ontwikkelen en wat ze daarvoor in de rest van de opleiding nog willen hebben en leren.

Blok 5: Verdiepingsblok met gastdocent Siebke Kaat, systemisch interveniëren zonder opstellingen

In iedere opleiding komt een gastdocent om haar of zijn stijl van werken en haar of zijn specialisaties te kunnen ervaren. Dit geeft aan deelnemers extra ruimte om een eigen stijl te ontwikkelen.

Inhoud:

Systemische contractering
Historie, erbij-horen en ordening met de klant/opdrachtgever verkennen
Krachtgevende alledaagse interventies
Behulpzame vragen om naar de systemische laag te gaan
Systemische basishouding
Casuïstiek
Reflectie op deze wijze van werken

 

 BloBlok 6: Supervisie en systemisch coachen

In dit blok begeleiden deelnemers opstellingen onder supervisie van de beide opleiders. Het is daarbij ook mogelijk om te werken met gastcliënten die door de deelnemers zijn uitgenodigd. Deelnemers worden gecoacht op hun innerlijke houding en vaardigheden.

Systemisch coachen is systemisch werk in gespreksvorm, zonder een opstelling te doen. Na theorie en demonstratie wordt dit in groepen geoefend.

Inhoud:

 • Supervisie met eigen cases of cases van gastcliënten.
 • Stand van zaken hele groep: wat gaat goed in het proces van opstellingen en de onderliggende houding en waar zijn verbeterpunten.
 • Systemisch coachen: theorie, demonstratie en oefening in kleinere groepen.
 • Hoe creëer je een goede setting voor een in-company opstelling.

Blok 7: Integratie
In dit blok van drie dagen worden de 'puntjes op de i' gezet. Er wordt veel geoefend, en deelnemers die dat willen kunnen in de hele groep een opstelling begeleiden en daar feedback op krijgen. Inhoudelijk is dit blok gericht op integratie. Hoe verhoudt het systemisch werk zich tot ander werkvelden, opleidingen en achtergronden van de deelnemer? Welke integratievragen van beroepsleven en privé-leven dienen zich nog aan? Welke dynamieken in familieachtergrond hebben meegespeeld en kunnen aanleiding geven tot een bepaalde gevoeligheid bij het begeleiden van opstellingen.

Dit is ook een blok van inzichten: hoe kunnen we, vanuit een opstelling, inzichten halen over het betreffend thema. Bijvoorbeeld: wat leert een opstelling van een familiebedrijf ons over het thema Familiebedrijven, gezien vanuit systemisch perspectief? Hiermee openen we weer een andere dimensie van systemisch werken en de link nar de eigen beroepspraktijk van de deelnemers.

 • Hoe verhoudt het systemisch werk zich tot de overige beroepservaring van de deelnemer.
 • Het opstellen van opleidingen.
 • Welke rol spelen dynamieken in de eigen achtergrond bij het begeleiden van opstellingen.
 • Deelnemers kunnen een opstelling begeleiden en nagaan in welke mate zij voldoen aan een aantal criteria.
 • Organisatiethema's vanuit systemisch perspectief.
 • Systemisch commentaar. Oefenen aan de hand van opstellingen.
 • Persoonlijke feedback en coaching.
 • Afsluiting en certificaten.

NB De opleidingsgroep verdeelt zich in de eerste module in intervisiegroepen. Deze komen tussen de modules door bijeen om het geleerde te oefenen en eigen te maken.


ma 25 november 2019
Blok 1, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 26 november 2019
Blok 1, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
wo 8 januari 2020
Blok 2, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
do 9 januari 2020
Blok 2, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
ma 10 februari 2020
Blok 3, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 11 februari 2020
Blok 3, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
ma 23 maart 2020
Blok 4, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 24 maart 2020
Blok 4, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
ma 20 april 2020
Blok 5, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 21 april 2020
Blok 5, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
ma 25 mei 2020
Blok 6, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour, Barbara Hoogenboom
Locatie: De Zeven Linden
di 26 mei 2020
Blok 6, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour, Barbara Hoogenboom
Locatie: De Zeven Linden
ma 29 juni 2020
Blok 7, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Marion Latour, Barbara Hoogenboom
Locatie: De Zeven Linden
di 30 juni 2020
Blok 7, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour, Barbara Hoogenboom
Locatie: De Zeven Linden
wo 1 juli 2020
Blok 7, dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour, Barbara Hoogenboom
Locatie: De Zeven Linden

Startdatum:ma 25 november 2019
Trainers:Barbara Hoogenboom, Marion Latour
Plaats:Groningen
Prijs:€ 4750,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches
Deelnemers:Minimaal 12 en maximaal 24