Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. (zie www.hellingerinstituut.nl). Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
  Na aanmelding via de website krijg de Deelnemer de volgende bevestigings-email: Je hebt je aangemeld voor een opleiding met als (start)datum … bij het Bert Hellinger Instituut Nederland. De kosten van deze opleiding zijn …,-.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft. Per opleiding kan dat geschieden doormidden van een intakegesprek en/of ontvangen van motivatiebrief.
 • Deelnemer heeft gedurende14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding  de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

5. Onderbreking opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

6. Afbreken opleiding

 • Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van één blok méér dan de genóten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten

7. Annulering opleiding

 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Het BHI heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het BHI betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieve.
 • Bij opgaaf door werkgever is het mogelijk dat de werkgever de plaats in de opleiding laat in nemen door een andere deelnemer. Mits deze deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor deelname.

8. Betalingen

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Voorwaarden Workshops

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden  kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

10. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

September 2010, herzien 1 maart 2014