Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

1. Algemeen

Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft, Deelnemer een motivatiebrief heeft ingestuurd en Deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging van het BHI heeft gehad van definitieve deelname.
 •  
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding  de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

5. Onderbreking opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

6. Afbreken opleiding

 • Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van één blok méér dan de genóten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten

7. Annulering opleiding

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat het BHI dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Het BHI heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het BHI betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Bij annulering van de opleiding kan plaats van Deelnemer ingenomen worden door een door Deelnemer voorgedragen andere deelnemer. Dit dient echter wel in overleg met het BHI te gaan, omdat deze deelnemer moet voldoen aan de voorwaarden voor deelname.

8. Betalingen

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door het BHI toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

November 2017

Algemene voorwaarden workshops

1. Algemeen

Workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: 
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding  de workshop volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd

5. Voorwaarden workshop

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden  kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.

6. Eigendom

Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

November 2017

 

Privacyregelement

Hoe gaan we om met privacy:

1. We geven bij korte workshops geen namenlijsten. Bij langere opleidingen, in verband met het vormen van intervisiegroepen is dit standaard. Dit geven we pas vrij na persoonlijk kennismaken en afronden
van het eerste blok. Daarin is elke deelnemer vrij om aan te geven dat hij dit niet wil.

2. We publiceren geen foto’s zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming.

3. Als deelnemers na een workshop gegevens van een andere deelnemer willen via ons, dan sturen wij dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te
reageren of niet. Aan de verzoek(st)er antwoorden we dat we geen gegevens doorgeven, maar dat we haar/zijn verzoek zullen doorsturen aan de desbetreffende persoon

4. Bij carpool verzoeken benadert BHI beide partijen en vraagt toestemming om contact gegevens uit te wisselen.

Klachtenprocedure

Het Bert Hellingerinstituut Nederland is een opleidingsinstituut en wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. We doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent, daar hebben wij een klachten procedure voor.

 1. In eerste instantie

Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de opleider/trainer wiens opleiding of workshop het betreft.

 1. Vervolgens

Wij beschouwen iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van onze dienstverlening. In het geval u als deelnemer ontevreden bent met de reactie van de opleider kan hij of zij contact opnemen met het secretariaat.

 1. Daarna

In het geval hij ook ontevreden is over de reactie van de directeur kan hij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Middelberterweg 13 a, 9723 ET Groningen). Deze commissie opereert onafhankelijk van het instituut. Zij bestaat uit de leden J. Andreae, consultant en mediator te Amsterdam en T. van den Berg, mediator te Amsterdam. .

 1. Bevestiging

De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

 1. Wederhoor

De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

 1. Toelichting

De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover

 1. Oplossing

De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.

 1. Uitvoering

Het Hellingerinstituut geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

 1. Externe deskundigen

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

 1. Geheimhouding

De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.

 1. Afhandeling

Een klacht wordt binnen 30 werkdagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

 1. Beroep

De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen* bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.

 1. Bewaring

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

 

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

1 maart 2014

Ethische code voor opleiders Bert Hellinger Instituut Nederland (BHI)


Ik zal streven in al mijn trainingen een passend rolmodel voor cursisten en cliënten te zijn.

Ik zal handelen conform de systemische wetten van binding, ordening en geven en nemen.

Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn trainingen, coaching en opstellingen geven en een positieve leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd.

Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn cursisten en cliënten.

In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, kom ik overeen mij te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.

In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.

Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.

Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten.

Ik zal mijzelf uitsluitend presenteren als lid van een organisatie wanneer ik tot die organisatie behoor.

Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Ik zal niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.

Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn cursisten of cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe schriftelijke toestemming is verleend.

Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten.

Ik zal de cursist/cliënt heldere informatie verschaffen  over de door mij behaalde certificaten van opleidingen.

Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die het BHI biedt op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.

Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang van mijn cliënt.

 

Bert Hellinger Instituut Nederland,

30/08/2010, herzien op 1 maart 2018