Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opleidingen

1. Algemeen

Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft, Deelnemer een motivatiebrief heeft ingestuurd en Deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging van het BHI heeft gehad van definitieve deelname.
 •  
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding  de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

5. Onderbreking opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

6. Afbreken opleiding

 • Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van één blok méér dan de genóten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten

7. Annulering opleiding

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat het BHI dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Het BHI heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het BHI betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Bij annulering van de opleiding kan plaats van Deelnemer ingenomen worden door een door Deelnemer voorgedragen andere deelnemer. Dit dient echter wel in overleg met het BHI te gaan, omdat deze deelnemer moet voldoen aan de voorwaarden voor deelname.

8. Betalingen

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door het BHI toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

November 2017

 

Algemene voorwaarden Workshops

1. Algemeen

Workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: 
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding  de workshop volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd

5. Voorwaarden workshop

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden  kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.

6. Eigendom

Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

November 2017